1. Deze winactie wordt georganiseerd door Tom En Rudi Amusementstoestellen bvba / Take 5 and Play, gevestigd op Paddekuil 21, 2490 Balen. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook of Google. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Take 5 and Play, en niet voor Facebook of Google.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de winactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van Take 5 and Play zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Take 5 and Play behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de winactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Take 5 and Play.
 8. Deelnemers moeten in België wonen en werken.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de deelnamepagina https://www.take5andplay.be/win/ met name 3 maanden lang een speeltoestel in bruikleen van Take 5 and Play. Deze prijs kan uitsluitend worden geplaatst bij een bedrijf in België en niet bij particulieren. Er zijn in totaal drie prijzen te winnen. De prijs is niet inwisselbaar.
 10. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de actiepagina van Take 5 and Play.
 11. De prijswinnaars worden gekozen op basis van het juist beantwoorden van de schiftingsvraag: Indien er meerdere juiste antwoorden gegeven zijn, zullen de winnaar gekozen worden door middel van een randomizer. Van de winnaars wordt verwacht dat ze de toestellen behandelen als goede huisvader. Indien dit niet gerespecteerd wordt kan het toestel vroegtijdig worden teruggehaald.
 12. De wedstrijd loopt van 9 december 2019 tot en met 31 januari 2020. De winnaars worden tussen 31 januari 2020 en 28 februari 2020 bekendgemaakt.
 13. De winnaars worden persoonlijk per e-mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
 14. Take 5 and Play en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. Take 5 and Play en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.
 16. Take 5 and Play behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Take 5 and Play, de omstandigheden dit vereisen. Take 5 and Play kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Take 5 and Play.
 17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Take 5 and Play en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Take 5 and Play om hun namen en bedrijfsnaam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.